Cookies

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Prevádzkovateľom Informačného systému je:

POWER BELT pohonné mechanizmy s.r.o.

Priemyselná 2

92401 Galanta

Slovensko

 

IČO: 36831751

DIČ: 2022455567

IČ DPH: SK2022455567 

 

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:  marketing a zbieranie cookies*
 2. Zoznam spracúvaných osobných údajov: 
  1. meno a priezvisko
  2. kontaktné údaje
  3. kontaktné adresy
  4. cookies*
 3. Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na Stránke poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb.
 4. Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby: Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom webového sídla.
 5. Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu: osobné údaje dotknutá osoba do Informačného systému poskytuje dobrovoľne, a to na základe, predzmluvných vzťahov, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy v ktorej vystupuje klient ako jedna zo zmluvných strán. Čas platnosti súhlasu za účelom marketingu poskytuje dotknutá osoba na 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu pričom dotknutá osoba má oprávnenie kedykoľvek svoj súhlas odvolať odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu prevádzkovateľa.
 6. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely: Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely a použije e-mailovú adresu dotknutej osoby za účelom zasielania noviniek (tzv. newsletterov). Pre existujúcich zákazníkov na základe oprávneného záujmu a nových zákazníkov na právnom základe súhlasu so spracúvaním údajov.
 7. Forma zverejnenia: Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú.
 8. Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov: Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.
 9. Poučenie o právach dotknutej osoby: Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Prevádzkovateľ pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

 

Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.


Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.

 

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

Doba uchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na daný dokument v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a oznámime Vám presnú dobu uchovávania týkajúcu sa konkrétneho dokumentu.

 

Prečo Prevádzkovateľ používa cookies?

Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google a Facebook (viac info nižšie).

 

Základné a prevádzkové cookies Prevádzkovateľa

Tieto súbory využíva Prevádzkovateľ na zapamätanie si prihlásenia do Prevádzkovateľ.sk a ďalších pridružených webov, aby ste nemuseli vypĺňať prihlasovací formulár s prezývkou a heslom pri každom otvorení stránky. Ak tieto cookies zakážete nebudete sa môcť prihlásiť do svojho konta, nebudete môcť pridávať obsah a ani písať diskusné komentáre, keďže bez povolenia cookies to technicky nebude možné.

 

Cookies tretích strán

Prevádzkovateľ využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics a Facebook Pixel. Prevádzkovateľ pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Spoločnosť Prevádzkovateľa, ako prevádzkovateľ stránky nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

 

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

 

Môžem zablokovať ukladanie cookies?

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.

Prevádzkovateľ rešpektuje vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

 

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

 

Cookie

Opis

Trvanie

Typ

PHPSESSID_PB

prevádzkové cookies

  50 rokov dozadu

nedefinovaný

_csrf

nulový

-

iné

_ga

Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Súbor cookie sa používa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách, kampaniach a na sledovanie používania stránok v analytickom prehľade stránok. Cookies ukladajú informácie anonymne a priraďujú náhodne vygenerované číslo na identifikáciu jedinečných návštevníkov.

 

  2 roky

Analytika

_gid

Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a pomáha pri vytváraní analytickej správy o tom, ako webová stránka funguje. Zhromaždené údaje vrátane počtu návštevníkov, zdroja, z ktorého pochádzajú, a stránok sa zobrazujú v anonymnej podobe.

 

  1 deň

Analytika

_gat_gtag_UA_162268186_1

Google používa tento súbor cookie na rozlíšenie používateľov.

 

  1 minuta

Analytika

_fbp

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Facebook tak, aby zobrazoval reklamu na Facebooku alebo na digitálnej platforme založenej na reklame Facebook po návšteve tejto webovej stránky.

 

  2 mesiace

Reklama

fr

Cookie nastavuje Facebook, aby používateľom zobrazoval relevantné reklamy a meral a vylepšoval reklamy. Cookie tiež sleduje správanie používateľa na webe na stránkach, ktoré majú Facebook pixel alebo sociálny doplnok Facebook.

 

  2 mesiace

Reklama

 

 

 

Informácia o oprávnenom zaujme pre marketing:

Naša spoločnosť vykonáva  posúdenie proporcionality oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov vo vzťahu k záujmom a základným právam a slobodám dotknutých osôb a vo vzťahu k primeranému očakávaniu dotknutých osôb. Toto Posúdenie sa týka informačného systému marketingu - zasielania noviniek existujúcim klientom.

 

Spracúvame hlavne kontaktné údaje a to e-mail a telefón. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov v IS je informovanie klienta o zmenách a novinkách v spoločnosti. Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov na uvedený účel za nevyhnutné, nakoľko sú údaje potrebné aj pri informovaní klientov o dôležitých informáciách ako je zmena rozvrhu otváracích hodín napríklad.

 

Prevádzkovateľ po dôkladnom preskúmaní proporcionality oprávneného záujmu má za to, že základné práva a slobody dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ si plní všetky svoje právom EÚ a Členského Štátu stanovené povinnosti, prijal primerané technické a organizačné opatrenia a náležite preskúmal proporcionalitu oprávneného záujmu vo vzťahu k právam, slobodám a primeraným očakávaniam dotknutých osôb.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v IS pre účely, ktoré sú vo vzťahu k právam dotknutých osôb proporcionálne.

 

Hodnotenie výkonnosti reklamy

Je možné hodnotiť výkonnosť a účinnosť reklám, ktoré vidíte alebo na ktoré reagujete.

Na hodnotenie výkonnosti reklamy dodávatelia môžu:

* hodnotiť, či a ako boli reklamy doručené používateľovi a či na ňu reagoval,

* poskytovať výkazy o reklamách vrátane ich účinnosti a výkonnosti,

* poskytovať výkazy o používateľoch, ktorí reagovali na reklamy s použitím údajov pozorovaných počas interakcie používateľa s touto reklamou,

* poskytovať vydavateľom výkazy o reklamách zobrazených na ich lokalite,

* vyhodnotiť, či sa reklama zobrazuje vo vhodnom kontexte redakčného prostredia (bezpečnom pre značku),

* určiť percento, v akom mala reklama možnosť byť videná a trvanie tejto príležitosti.

Dodávatelia nemôžu:

* používať údaje z panela alebo podobne odvodené údaje o cieľovej skupine na údaje z hodnotenia reklamy bez osobitného právneho základu na uplatnenie prieskumu trhu s cieľom vytvoriť prehľad o cieľovej skupine.

 

Výber základných reklám

Reklamy sa môžu zobrazovať na základe obsahu, ktorý si prezeráte, aplikácie, ktorú používate, približnej polohy alebo typu vášho zariadenia.

Na základný výber reklamy dodávatelia môžu:

* používať v reálnom čase informácie o kontexte, v ktorom sa bude reklama zobrazovať, na zobrazenie reklamy vrátane informácií o obsahu a zariadení, ako je napríklad: typ zariadenia a možnosti, používateľský agent, adresa URL, adresa IP,

* používať údaje o presnej geografickej polohe používateľa,

* regulovať frekvenciu reklám zobrazovaných používateľovi,

* usporiadať poradie, v ktorom sa reklamy zobrazujú používateľovi,

* zabrániť zobrazovaniu reklamy v nevhodnom redakčnom kontexte (nebezpečnom pre značku).

Dodávatelia nemôžu:

* vytvoriť prispôsobený profil reklám pomocou týchto informácií na výber budúcich reklám bez osobitného právneho základu na vytvorenie prispôsobeného profilu reklám.

Poznámka: Nepresné znamená, že je povolená iba približná poloha zahŕňajúca najmenej polomer 500 metrov.

 

Vytvorenie profilu personalizovaného obsahu

Je možné vytvoriť o vás a vašich záujmoch profil, aby sme vám mohli zobrazovať personalizovaný obsah, ktorý je pre vás relevantný.

Na vytvorenie personalizovaného profilu obsahu dodávatelia môžu:

* získavať informácie o používateľovi vrátane aktivity používateľa, záujmov, návštev stránok alebo aplikácií, demografických informácií alebo umiestnenia na vytvorenie alebo úpravu profilu používateľa na personalizáciu obsahu.

 

Výber personalizovaného obsahu

Personalizovaný obsah sa môže zobraziť na základe profilu o vás.

Na výber personalizovaného obsahu dodávatelia môžu:

* vybrať personalizovaný obsah na základe profilu používateľa alebo iných historických údajov o používateľovi vrátane predchádzajúcej aktivity používateľa, záujmov, návštev stránok alebo aplikácií, umiestnenia alebo demografických informácií.

 

Používanie prieskumu trhu na vytváranie údajov o cieľovej skupine

Prieskum trhu sa môže použiť na získanie ďalších informácií o cieľovej skupine, ktorá navštevuje stránky alebo aplikácie a zobrazuje reklamy.

Na používanie prieskumu trhu na vytváranie údajov o cieľovej skupine dodávatelia môžu:

* poskytovať súhrnné výkazy inzerentom alebo ich zástupcom o cieľových skupinách, ktorých ich reklamy oslovili, prostredníctvom panelových a podobne odvodených prehľadov,

* poskytovať súhrnné výkazy pre vydavateľov o cieľových skupinách, ktorým sa zobrazil obsah a/alebo reklama alebo na ktoré reagovali na ich lokalite, a to s použitím panelových a podobne odvodených prehľadov,

* priradiť offline údaje k online používateľovi na účely prieskumu trhu, aby sa vytvárali prehľady o cieľovej skupine, ak dodávatelia vyhlásili, že spájajú a kombinujú zdroje údajov offline.

Dodávatelia nemôžu:

* bez osobitného právneho základu na hodnotenie výkonnosti reklamy hodnotiť výkonnosť a účinnosť reklám, ktoré boli zobrazené konkrétnemu používateľovi alebo na ktoré tento používateľ reagoval,

* bez osobitného právneho základu na hodnotenie výkonnosti obsahu hodnotiť, ktorý obsah bol konkrétnemu používateľovi zobrazený alebo ako naň reagoval.

 

Rozvíjanie a zlepšovanie produktov

Vaše údaje môžu byť použité na zlepšenie súčasných systémov a softvéru a na vývoj nových produktov.

Na vývoj nových produktov a zlepšenie produktov môžu dodávatelia:

* použiť informácie na zlepšenie svojich súčasných produktov pomocou nových funkcií a na vývoj nových produktov,

* vytvoriť nové modely a algoritmy pomocou strojového učenia.

Dodávatelia nemôžu:

* vykonávať žiadnu inú operáciu spracúvania údajov povolenú na iný účel podľa tohto účelu.

Práva dotknutej osoby:

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 1. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 2. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 3. právo na prenosnosť osobných údajov,

 

Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.