ProduktyProdukty

Všeobecné obchodné podmienkyVšeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienkyÚdaje predávajúcej strany:

Adresa: Priemyselná 2, 924 01 Galanta
IČ DPH: SK2022455567
IČO: 36 831 751
Tel.:

031/550 3995

Fax:  
E-mail: powerbelt@powerbelt.sk1. Všeobecné ustanovenia:

1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.powerbelt.sk/ a zároveň predávajúcim je spoločnosť POWER BELT pohonné mechanizmy s.r.o., sídlo  Priemyselná 2, 924 01 Galanta. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 47864/B.tom zmluvy sú všetky produkty nachádzajuce sa na webshope www.powerbelt.sk. Technické parametre a popisy jednotlivých produktov nájdete na príslušných stránkach spojené s danými výrobkami.

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v bode 2.1 týchto všeobecných obchodných podmienok kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo tovaru ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke.

1.3 Používaním www stránok internetového obchodu http://www.powerbelt.sk/ vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

1.4 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto všeobecné obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

1.5 Aktuálne platné znenie všeobecných obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho. 

1.6 Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto všeobecné obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. 

1.7  Orgán dozoru:Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
       Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
       Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
       odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
       tel. č.: 02/ 58272 172-3
       fax č.: 02/ 58272 170
       e-mail: lubica.petiova@soi.sk, anna.dubekova@soi.sk 


2. Objednávanie tovaru

2.1 Tovar môže kupujúci objednať nasledovne:prostredníctvom internetovej stránky:
      http://www.powerbelt.sk/
      telefonicky na čísle: +421 31 550 3995
      E-mail: powerbelt@powerbelt.sk


2.2 Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

2.3. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto všeobecné obchodné podmienky.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene, v dohodnutom čase a mieste.

2.5 Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom. Pri e-mailovej objednávke ju môže kupujúci stornovať kedykoľvek najneskôr v deň plánovanej expedície tovaru. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom.

2.6 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto všeobecných obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky. 

2.7 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 7 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a podobne). 


3. Cena za tovar

3.1 Ceny uvedené na internetových stránkach http://www.powerbelt.sk/ platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

3.2 Predávajúci - spoločnosť POWER BELT pohonné mechanizmy s.r.o. je platcom DPH.

3.3 Ceny uvedené na internetových stránkach http://www.powerbelt.sk/ sú bez DPH. 

3.4 Predávajúci umožňuje predaj formou dobierky. 

4. Platba za tovar

4.1 Tovar je možné uhradiť:
      - prevodným príkazom alebo vkladom na ktorýkoľvek účet predajcu vedený v SR na základe potvrdenia objednávky
      - formou dobierky.  

4.2 Všetky platby musia byť uskutočnené v EUR. 

4.3 Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu s tovarom, alebo mailom, spravidla do 3 pracovných dní. Faktúra - daňový doklad, spĺňa všetky náležitosti a je opatrená právoplatným podpisom a pečiatkou predávajúceho. 

5. Dodacie podmienky

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach http://www.powerbelt.sk/ nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.

5.2 Dodacia doba na tovar v ponuke http://www.powerbelt.sk/ je nasledovná ak je tovar na sklade a kupujúci hodnoverne preukáže kúpnu sumu na účet predávajúceho do 14.00 hod. pracovného dňa, tovar mu bude doručený do troch pracovných dní kdekoľvek v SR kuriérskou službou GLS.

5.3 Pre správne doručenie tovaru je nutné uviesť presnú adresu a telefonický kontakt na mobilný telefón. Doručenie sa môže uskutočniť kedykoľvek počas pracovného dňa, spravidla medzi 8.00 až 16.00 hod.

5.4 Ak nie je tovar na sklade, bude predávajúci informovať kupujúceho a termíne dodania. V prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci obratom informovaný. Termíny môžu byť len orientačné. 

5.5 Pri platbe prevodným príkazom je tovar kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho – ak je dohodnutá platba na základe objednávky, vkladom na účet v hotovosti.

6. Doprava

6.1 Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok http://www.powerbelt.sk/ je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky.

6.2 Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:
      v rámci SR – rozvoz kuriérskou služba GLS.
      osobný odber tovaru je možný v Galante v sídle spoločnosti.
 
6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

6.5 S tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) – slúži ako dodací list.. Faktúra sa posiela s tovarom. Tento doklad si môžete uplatniť takisto pri prípadnej reklamácii tovaru.

6.6 Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.7 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

6.8 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

6.9  Poplatky za dodanie tovaru sú nasledovné: Viď aktuálny cenník.

7. Záruky a reklamácie

7.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho.

7.3 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď pred prvým použitím výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

7.4 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

7.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy.

7.6 Oprávnená záručná oprava je bezplatná.

7.7 Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť dodaného tovaru, jeho parametre a vlastnosti a neodkladne informovať o prípadných nesúladoch predávajúceho. 

7.8 Všetky prípadné reklamácie vadného tovaru prebiehajú výhradne v sídle predávajúceho.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Prevádzkovateľ internetových stránok http://www.powerbelt.sk/ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe všeobecných obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane. 

8.2 Vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a ďalej udeľuje súhlas prevádzkovateľovi a sním prepojeným spoločnostiam ako aj ich zmluvným poradcom na použitie údajov poskytnutých počas registrácii na marketingové účely, teda aby ho informovali o svojich aktuálnych ponukách a akciách prostredníctvom E-mailu a telefonicky alebo osobne, kupujúci môže svoj súhlas odvolať na E-mailovej adrese: powerbelt@powerbelt.sk alebo na poštovej adrese: Priemyselná 2, Galanta 924 01.

9. Ďalšie ustanovenia

9.1 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.2 Ďalšie vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.3 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nepresnosti v špecifikácii produktov, ktoré sú uvedené v popise. Môžete sa na špecifickú vlastnosť produktu informovať mailom alebo telefonicky.

9.4 Poučenie o právach kupujúceho pri nákupe cez internet

9.5 MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.6 V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho.

9.7 OD KTORÝCH ZMLÚV NEMÔŽETE ODSTÚPIŤ 

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní

  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)

  • predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. úprava výrobku na mieru, výrobky upravené rezaním, vŕtaním atď.)

  • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

 9.8 AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

  • kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

  • ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

  • tovar musí byť nepoškodený,

  • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),

  • musí obsahovať doklad o kúpe /kópia/.

  • tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy (doporučene neznamená na dobierku)

 9.10 V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť  o tomu odpovedajúci čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia  od zmluvy kupujúcim.

9.11 V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude môcť predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. 
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.06.2012. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky.
 
Za spoločnosť POWER BELT pohonné mechanizmy s.r.o. schválil, konateľ spoločnosti.


 

  

Aké valčekové reťaze používať vo vlhkom alebo potravinárskom prostredí?

Vlhké alebo potravinárske prostredie často nedovolí, aby sme v nich používali obyčajné valčekové reťaze. Valčekové reťaze vzhľadom na ich konštrukciu zodierajú, ľudovo povedané naťahujú. Ideálnou voľbou by bola, keby sa na reťazových kolesách bežali nerezové valčekové reťaze. Avšak toto riešenie je častokrát drahé a nerezové reťaze nie sú schopné prenášať rovnaké výkony ako ich obyčajné prevedenia.

Aké alternatívné náhrady máme na výber?

Čítam ďalej

  

Ktoré zverné púzdro máte vybrať? Pomôžeme Vám!

Okrem osvedčených Spieth zverných púzdier sa oplatí pozrieť sa aj na inovatívne riešenia iných výrobcov, ktoré nemôžeme nechať bez povšimnutia.
Naša spoločnosť Vám pomôže vyznať sa v rôznych začkách.

Čítam ďalej